เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบันการฝึกปฏิบัติทักษะในการทำงาน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และเมื่อเราได้ผ่านการทดสอบฝึกปฏิบัติทักษะอะไรแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องนำเสนอผลงานและเผยแพร่แบบเชิงประจักษ์ไปยังผู้อื่นให้กว้างขวาง และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ผ่านทางเว็บไซต์

e-Portfolio คือ เว็บไซต์ที่เผยแพร่ผลงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลผลงานที่ดีของทุกคน ขอให้ผู้ที่มีโอกาสได้สร้างประสบการณ์การฝึกปฏิบัติของตนเอง และนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานแบบเชิงประจักษ์ต่อไป